Vizebgm. Ing.Mag.(FH) Thomas Hittler (1. Vizebürgermeister)

Vizebgm. Ing.Mag.(FH) Hittler Thomas

Obmann des Planungs-, Verkehrs, Bau- und Wasserausschuss

Partei

Liste 1 - Bürgermeister Herbert Mayer - BGMMAYER